ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐอเมริกา

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

หากจะกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ หลายท่านคงนึกถึงสถานที่ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ไว้เพื่อให้คนได้ไปศึกษา เยี่ยมชม ตลอดจนนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอดในปัจจุบันให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์ในโลกนี้มีมากมายหลายแห่งที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น วันนี้เราจะพาท่านไปหาความรู้เพิ่มเติมกับอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐอเมริกา สถานที่แห่งนี้เป็นเช่นไรและมีความสำคัญอย่างไรไปดูกันค่ะ

พิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ ได้รวบรวมจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องเล่นวิทยุรวมถึงโทรทัศน์ที่มีตั้งแต่สมัยอดีตให้ผู้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงถือว่ามีเป็นระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุด โดยผ่านการบริหารของรัฐบาลกลาง สมัยก่อนมีการออกอากาศถึง 46 ภาษาและในนั้นมีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วย การออกอากาศจะมีทั้งข่าวต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยผ่านคลื่นการสื่อสารแบบ FM ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และก่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้าชม ดังนี้

– จัดแสดงถึงวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ครั้งอดีต ทำให้คนรุ่นหลังที่ได้ไปศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ได้มีโอกาสเห็นจุดเริ่มต้นของการกระจายเสียงในรุ่นบุกเบิก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้วิทยุกระจายเสียงรุ่นใหม่มีระบบที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

– จัดแสดงประวัตินักประดิษฐ์วิทยุเมื่อครั้งอดีต เป็นการให้เกียรติและยกย่องผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงในยุคบุกเบิก เพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจจากคนรุ่นหลังที่ได้ไปพบ ไปศึกษาประวัติของท่านเหล่านั้น แล้วนำกลับมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยุกระจายเสียงเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้

– มีการเปิดคลื่นวิทยุกระจายเสียงเมื่อครั้งอดีตให้ผู้เยี่ยมชมได้ฟัง รวมทั้งมีการจัดแสดงแบบจำลองของห้องออกอากาศวิทยุกระจายเสียงเมื่อสมัยก่อนอย่างสมจริง ให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริง ๆ รวมทั้งได้ฟังการออกอากาศเมื่อครั้งอดีตที่เชื่อว่าหาฟังที่ไหนอีกไม่ได้แล้ว ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอย่างมาก

– มีการจัดแสดงโทรทัศน์ในครั้งอดีต นอกจากการจัดแสดงของวิทยุกระจายเสียงแล้ว ระบบโทรทัศน์ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการกระจายเสียง พิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้นำเอาระบบการออกอากาศของโทรทัศน์ในสมัยก่อนมาจัดแสดงด้วย เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและเห็นพัฒนาการของระบบโทรทัศน์จากสมัยก่อนจนถึงยุคปัจจุบัน แล้วนำความรู้เหล่านั้นไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น